Filtri ˆ

Kušan, Jakša 

Jakša Kušan

Atrašanās vieta

Dzimšanas vieta

 • Zagreb, Croatia

Dzimšanas datums

 • 1931

Radītāja lomas

Operatora lomas

Ieraksta autori

 • Mihaljević, Josip

Atsauču saraksts

 • Bačko, Matea. 2018. „Pogledi hrvatske intelektualne emigracije na hrvatsko pitanje u Jugoslaviji od 1971. do 1990. na primjeru Hrvatske revije i Nove Hrvatske“ (Views on the Croatian Question within Yugoslavia from 1971 to 1990 by the Croatian Intellectual Emigration on the Example of Hrvatska revija and Nova Hrvatska). Zagreb: Croatian Catholic University, MA thesis.
 • Blažeković, Milan. 1996. Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije (Bio-bibliographical lexicon of the Hrvatska revija magazine contributors). Zagreb: Školske novine-Pergamena.
 • Elezović, Almir. 2002. „Nova Hrvatska – nezavisni list za domovinu i emigraciju“  („Nova Hrvatska - an independent journal for homeland and emigration“). Lucius, vol. 1, no. 2: 129–151.
 • Hameršak, Filip. 2013. „Kušan, Jakša“. Hrvatski biografski leksikon. Accsessed March 22, 2018. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=11571
 • Interview with Kušan, Jakša_1 (25_5_2016)
 • Interview with Kušan, Jakša_2 (5_4_2018)
 • Krašić, Wollfy. 2016. „Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija(The Croatian Spring and the Croatian Political Emigration)." PhD diss., University of Zagreb,
 • Kušan, Jakša. 2000. Bitka za Novu Hrvatsku (Battle for New Croatia). Rijeka: Otokar Keršovani.
 • Novak, Božidar. 2005. Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću (Croatian journalism in the 20th century). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

Kušan, Jakša, interview by Mihaljević, Josip, April 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

Kušan, Jakša, interview by Bing, Albert , Mihaljević, Josip, May 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-09-21 10:44:00