Project

Par mums [Pārskats]

Mēs esam starptautiska akadēmiska kopiena, kas nodarbojas ar kultūras pretestību Austrumeiropā sociālisma laikos.

Mēs uzskatām , ka kultūra Austrumeiropā pirms 1989.gada bija kaut kas vairāk par sociālistisko reālismu un trulu propagandas mākslu: neskatoties uz sociālistisko režīmu bargo kontroli, noteiktās vietās un laikos uzplauka alternatīvas kultūras pasaules.

Mēs veicam pētījumu, kas aptver kultūras opozīcijas bagāto un daudzveidīgo mantojumu Austrumeiropas bijušajās sociālistiskajās valstīs, izpētot un salīdzinot kolekcijas par kultūras opozīciju.

Mēs stāstām par nekonformistisko avangarda mākslu, antisistēmiskajām reliģiskajām kustībām, neoficiālās izglītības un publicēšanas pilsoniskajām iniciatīvām, disidentu kustībām, andergraunda panka un rokgrupām, alternatīviem dzīvesstiliem, arī par jaunām garīgajām praksēm, un daudz ko citu.

Mēs veidojam Eiropā pirmo tiešsaistes un bezsaistes datu bāzi par privātajām un publiskajām kolekcijām, kas liecina par dažādu kultūras opozīcijas formu pastāvēšanu bijušajās sociālisma zemēs.

Mēs parādām, kā šīs kolekcijas darbojas, kādas funkcijas tām ir šo valstu sabiedrībās, un kā tās demonstrē savus krājumus un atradumus nacionālajai un starptautiskajai publikai.

Mēs esam apņēmušies identificēt pretestības izpausmes komunistisko režīmu laikā un saglabāt tās kā daļu no mūsu kopīgā Eiropas mantojuma!

Mēs vēlamies saglabāt kultūras pretestību!

Pievienojieties COURAGE reģistram! – Pievienojiet savu kolekciju Kontakti

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) is a three-year international research project funded by Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation.

Pamata informācija
COURAGE
Kultūras opozīcija: sapratne par pretestības kultūras mantojumu bijušajās sociālistiskajās valstīs

Granta līgums Nr: 692919
Projekta mājaslapa: http://cultural-opposition.eu/
Darbības sākums: 2016.gada 1.februāris
Darbības beigas: 2019.gada 31.janvāris
Partneru skaits: 12
Aplēstās attiecināmās izmaksas (EUR): 2 484 917,50
Tēma: Kultūras opozīcija sociālistiskajās valstīs
Darbības tips: Pētnieciska un inovatīva darbība
Aicinājums: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Horizon/Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas saskaņā ar granta līgumu Nr. 692919.

Mērķi

COURAGE izveidos plašu pastāvošo, bet izkliedēto kolekciju tiešsaistes datubāzi (digitālu reģistru) par kultūras opozīcijas vēsturi un formām bijušajās sociālisma valstīs un tādējādi padarīs tās pieejamākas.

Tā analizēs kolekcijas to pastāvēšanas plašākā sociālā, politiskajā un kultūras kontekstā. Analīzes galvenais mērķis ir dot iespēju kolekcijām sasniegt plašāku auditoriju un palielināt to ietekmi. Izvērtējot dažādu kultūras opozīcijas formu vēsturisko izcelsmi un mantojumu.

COURAGE pēta

 1. Privāto un publisko kolekciju par kultūras opozīcijas kustību izcelsmi un attīstību Eiropas bijušajās sociālistiskajās valstīs, īpaši pievēršoties tam, kā notika to transformācija no opozīcijas par meinstrīma, un no privātām par publiskām;
 2. Kolekciju politiskā un sabiedriskā loma, kā arī izmantošana pirms 1989. gada un pēc tam, un valstu valdību centieni to saglabāšanā, uzturēšanā un papildināšanā;
 3. Trimdinieku loma šo kolekciju atbalstīšanā, saglabāšanā un izplatīšanā ārpus Dzelzs priekškara un savā valstī, kā arī trimdas kopienu radīto kolekciju izmantošana;
 4. Materiālā kultūra, kas atspoguļojas šajos dokumentos, objektos un audiovizuālajā materiālā: kas tika vai netika uzskatīts par kolekcionēšanas un saglabāšanas cienīgu, kādi objekti tika uzskatīti par svarīgiem potenciāliem vēstures avotiem vai relikvijām, bet kādi objekti tika palaisti garām vai atmesti kā nederīgi?;
 5. Kolekciju organizācija un sakārtojums to galīgajā veidā, īpaši datu apraksta un klasifikācijas sistēmas: kā materiāli tiek vākti?;
 6. Kolekciju uzturēšanā iesaistīto darbinieku sociālais portrets un dzīves gājums;
 7. Institūciju, iesaistīto personu socioloģija, viņu tiesiskā situācija, finansēšanas avoti, īpašuma tiesības un pārvaldība, viņu auditorijas sociālais un kultūras sastāvs, kolekciju izmantošana vēstures pētījumos un kultūrā;
 8. Dažādu kolekciju veidu iekļaušanās potenciāls apmaiņas un sadarbības projektos: kādas ir esošās un iespējamās sadarbības un publiskās prezentācijas formas, un kā mēs varam attīstīt stratēģijas sadarbības stiprināšanai starp kolekcijām?

Partneri

MTA BTK– Humanitāro pētījumu centrs, Ungārijas Zinātņu akadēmija (Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)

IFIS PAN – Filozofijas un Socioloģijas institūts, Polijas Zinātņu akadēmija (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

TCD – Trīsvienības koledža Dublinā (Trinity College Dublin)

IOS Regensburg – Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas pētniecības institūts, Rēgensburgas universitāte (Institute for East and Southeast European Studies, University of Regensburg)

MTA TK – Sociālo zinātņu centrs, Ungārijas Zinātņu akadēmija (Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences)

LII – Lietuvas Vēstures institūts (Lithuanian Institute of History)

CUNI – Kārļa universitāte Prāgā (Charles University in Prague)

UB – Bukarestes universitāte (University of Bucharest)

HIP – Horvātijas Vēstures institūts (Croatian Institute of History)

Komeniusa universitāte Bratislavā (Comenius University in Bratislava)

Oksfordas universitāte (The University of Oxford)

MTA SZTAKI – Datorzinātņu un kontroles institūts, Ungārijas Zinātņu akadēmija (Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Sciences)

Tikšanās [Notikumi]

Resursi [Gala produkti]

D6 Second_workshop_report

courage (slides presenting COURAGE – EN)

 

Darbības

COURAGE attīstīs virkni inovatīvu darbību:

Mēs veidojam tiešsaistes datubāzi

Mēs uzsākam interneta portālu, lai pastiprinātu kolekciju sadarbības potenciālu

Mēs producējam tiešsaistes mācību materiālus

Mēs publicējam rokasgrāmatu

Mēs veidojam izstādes

Mēs organizējam filmu festivālus

Mēs apmācām iesaistītās personas, ekspertus un zinātniekus kā lietot un papildināt

reģistru

Kolekcijas [Reģistrs]

COURAGE nozīmē reģistrs.

Kolekciju tiešsaistes datubāze (reģistrs) sniegs noderīgas informācijas pārpilnību par visinteresantākajām kolekcijām un kultūras opozīcijas vērtībām sadarbības veidošanai, studijām un pētniecībai.

COURAGE veido kolekciju reģistru, kas attiecas uz dažādām kultūras opozīcijas formām plašā ģeogrāfiskā areālā, kas aptver visas ES esošās un potenciālās dalībvalstis no bijušā sociālistiskā bloka. Mēs izstrādājam kolekciju un instrumentu standartizētus aprakstus, kas padara reģistru viegli lietojamu un izpētāmu. Mūsu pieejas pats inovatīvākais aspekts ir tas, ka tiek iekļautas kolekciju ierosinātās sociālās un kultūras prakses, kuras pašas par sevi ir mēraukla arhīva kā pagātnes glabātavas potenciālam.

Tādējādi projekts ir kaut kas vairāk, kā vienkārša kultūras opozīcijas kolekciju reģistra veidošana. Tas veicinās niansētāku izpratni par to, kā šīs kolekcijas strādā, kādas funkcijas tās pilda savās sabiedrībās, un kā tās prezentē savus krājumus un atradumus savas valsts un starptautiskajai publikai. Šīs analīzes galvenais mērķis ir paplašināt šo kolekciju auditoriju un ietekmi, novērtējot dažādu kultūras opozīcijas formu vēsturiskās saknes un mantojumu.

Vai Jūs domājat, ka aizraujošas kolekcijas nav iekļautas reģistrā?

PIEVIENO- JIETIES COURAGE reģistram!

Izstāde

COURAGE nozīmē izstāde.

Izstāde dos pieeju līdz šīm mazāk pazīstamiem kultūras opozīcijas šedevriem, kā arī tās locekļu dzīvesveidam ar fascinējošu vizuālo materiālu un no jauna atklātu arhīvu dokumentu palīdzību.

COURAGE veidos kā tiešsaistes, tā arī bezsaistes (ceļojošas) izstādes plašākai sabiedrībai. Izstādes izgaismos opozīcijas kultūras “slepenās takas”: transnacionālās saites, Austrumu- Rietumu kontaktu veidus un iesaistītās subkultūras (panki, hipiji, hobo, džeza tūres un Baznīcas nometnes). Mēs aizsniegsim jaunas, politiski angažētas pilsētas subkultūras un attīstīsim inovatīvas metodes kolekciju un kolekciju turētāju mobilizācijai.

Politika

COURAGE nozīmē jaunu politiku.

Politikas dokumenti palīdzēs lēmumu pieņēmējiem un finansētājiem izprast kultūras opozīcijas kolekciju sociālo ietekmi un noderīgumu, kā arī radīs viņiem forumu savstarpēji interesējošu projektu apspriešanai.

Valstu ziņojumi politikas veidotājiem parādīs, kā ir izveidojušies kolekcijas pārvaldošie koncepti un institūcijas un kā tie ir attīstījušies no vēlā sociālisma perioda līdz mūsu dienām.
Tiks identificēti galvenie darītāji, cerības un stratēģijas, bet lielās pārmaiņas tiks parādītas
kolekciju politisko, tiesisko, finansiālo un kultūras apstākļu kontekstā.

COURAGE sagatavos virkni rekomendāciju politikas veidotājiem attiecībā uz būtiskākajiem
jautājumiem,
kas skar kolekciju nākotni. Rekomendācijās būs ieteikumi par kultūras
opozīcijas mantojuma izmantošanas iespējām – tajā skaitā, par izstādīšanu Eiropas Vēstures
namā.

Pētniecība

COURAGE nozīmē pētniecību.

Pētniecība pulcinās kopā agrākās kultūras opozīcijas vadošos ekspertus, lai radītu augstas kvalitātes un vajadzīgas zināšanas inovatīvas un bagātīgi detalizētas rokasgrāmatas formā..

Rokasgrāmatas mērķis ir izveidot pētniekiem un kolekcijās ieinteresētajām personām virkni analītisku pētījumu, kuros tiks salīdzināta bijušo sociālistisko valstu kultūras opozīcijas kolekciju ģenēze, institucionālais satvars un sociālais pielietojums.

Izglītība [Izglītības programma]

COURAGE nozīmē izglītību.

Tiešsaistes izglītības materiāls atklās slēpto un mazāk zināmo bijušo sociālistisko valstu kultūras dzīvi un palīdzēs mācīšanu un mācīšanos par šo laika posmu.

COURAGE izstrādās tiešsaistes mācību materiālu (programmu) skolēniem un skolotājiem, kuru varēs efektīvi pielietot dažādos kontekstos. COURAGE sasaistīs opozīcijas kustību vērtības un vēsturi ar personisko vidi, vietām un sociālajām grupām. Tas sasaistīs tās ar mūsdienu jauniešu ģimenēm un sociālo vēsturi.

Apmācība

COURAGE nozīmē kompetenci.

Apmācības dienas radīs iespējas attīstīt sadarbību starp kolekcijās ieinteresētājām personām, ekspertiem un zinātniekiem; apmācības dienas dos arī viņiem iespēju uzzināt vairāk par COURAGE reģistra izmantošanu.

Šī apmācība sniegs

 • informāciju un padomus, kā lietot COURAGE reģistru
 • kā efektīvāk pielietot kolekcijas pedagoģiskiem mērķiem,
 • kā kolekcijās ieinteresētās personas var efektīvāk reprezentēt savas kolekcijas ar starptautisko un nacionālo kultūras un zinātnisko fondu palīdzību, kā arī starptautiskās izstādēs.

Filmu festivāls

COURAGE nozīmē rūpes.

Dokumentālo filmu festivāli ir pasākumi, kuros vizuālā pieredze savedīs kopā mūsdienu jaunatnes kultūru ar ekspertiem un bijušajiem disidentiem. Mēs rosinām jaunākās paaudzes rūpēties par pagātni un saprast, ka kultūras opozīcija ir svarīga.

COURAGE organizēs virkni tematisku dokumentālo filmu festivālu un ar tiem saistītas apaļā galda diskusijas par kultūras opozīciju bijušajās sociālistiskajās valstīs. Šie dokumentālo filmu festivāli notiks Budapeštā, Varšavā, Prāgā un Bukarestē. Festivālos tiks popularizētas arī kultūras opozīcijas kolekcijas, pieaicinot vieslektorus, kuri tiks aicināti pastāstīt, kā viņu krājumi saistās ar filmu tēmām.

Partneri

Mediji

News

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

2016.gada 17.oktobris, Brisele Konference “Izprast Eiropu – veicināt Eiropas publisko un kultūras telpu” aplūko kultūras mantojuma (digitālā), identitātes veidošanas, kā […]

lasīt vairāk »»

Mērķa grupas

COURAGE galvenā mērķa grupa ir kolekciju profesionālie darbinieki un ieinteresētās personas.
Kolekcijas [Reģistrs] Politika Apmācība

COURAGE paaugstinās viņu prestižu, padarot viņu kolekcijas vieglāk pieejamas plašākai nacionālajai un starptautiskajai auditorijai. Otrā mērķa grupa ir akadēmisko pētnieku un skolotāju globālā kopiena.
Kolekcijas [Reģistrs] Politika Pētniecība

Tiešsaistes datubāze viņiem kalpos kā izziņas līdzeklis un kā vārti tālākiem pētījumiem. Trešā mērķa grupa ir politikas veidotāji vietējā un nacionālā līmenī, kā arī Eiropas Komisija un citas Eiropas institūcijas.
Kolekcijas [Reģistrs] Politika

COURAGE izveidos virkni politikas rekomendāciju par kolekciju pielietošanu pētniecībā un izglītībā. Ceturtā mērķa grupa ir jaunā paaudze (skolēni, studenti, jaunie profesionāļi).
Izstāde Izglītība [Izglītības programma] Filmu festivāls

Ar atraktīviem audiovizuālajiem instrumentiem, interaktīviem pasākumiem un mūsdienīgiem sociālajiem mēdijiem COURAGE kultūras opozīcijas vērtības un mantojumu padarīs par viņu personīgo pieredzi.

Notikumi

KONTAKTI