Project

Par mums [Pārskats]

Mēs esam starptautiska akadēmiska kopiena, kas nodarbojas ar kultūras pretestību Austrumeiropā sociālisma laikos.

Mēs uzskatām , ka kultūra Austrumeiropā pirms 1989.gada bija kaut kas vairāk par sociālistisko reālismu un trulu propagandas mākslu: neskatoties uz sociālistisko režīmu bargo kontroli, noteiktās vietās un laikos uzplauka alternatīvas kultūras pasaules.

Mēs veicam pētījumu, kas aptver kultūras opozīcijas bagāto un daudzveidīgo mantojumu Austrumeiropas bijušajās sociālistiskajās valstīs, izpētot un salīdzinot kolekcijas par kultūras opozīciju.

Mēs stāstām par nekonformistisko avangarda mākslu, antisistēmiskajām reliģiskajām kustībām, neoficiālās izglītības un publicēšanas pilsoniskajām iniciatīvām, disidentu kustībām, andergraunda panka un rokgrupām, alternatīviem dzīvesstiliem, arī par jaunām garīgajām praksēm, un daudz ko citu.

Mēs veidojam Eiropā pirmo tiešsaistes un bezsaistes datu bāzi par privātajām un publiskajām kolekcijām, kas liecina par dažādu kultūras opozīcijas formu pastāvēšanu bijušajās sociālisma zemēs.

Mēs parādām, kā šīs kolekcijas darbojas, kādas funkcijas tām ir šo valstu sabiedrībās, un kā tās demonstrē savus krājumus un atradumus nacionālajai un starptautiskajai publikai.

Mēs esam apņēmušies identificēt pretestības izpausmes komunistisko režīmu laikā un saglabāt tās kā daļu no mūsu kopīgā Eiropas mantojuma!

Mēs vēlamies saglabāt kultūras pretestību!

Pievienojieties COURAGE reģistram! – Pievienojiet savu kolekciju Kontakti

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) is a three-year international research project funded by Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation.

Pamata informācija
COURAGE
Kultūras opozīcija: sapratne par pretestības kultūras mantojumu bijušajās sociālistiskajās valstīs

Granta līgums Nr: 692919
Projekta mājaslapa: http://cultural-opposition.eu/
Darbības sākums: 2016.gada 1.februāris
Darbības beigas: 2019.gada 31.janvāris
Partneru skaits: 12
Aplēstās attiecināmās izmaksas (EUR): 2 484 917,50
Tēma: Kultūras opozīcija sociālistiskajās valstīs
Darbības tips: Pētnieciska un inovatīva darbība
Aicinājums: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Horizon/Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas saskaņā ar granta līgumu Nr. 692919.

Mērķi

COURAGE izveidos plašu pastāvošo, bet izkliedēto kolekciju tiešsaistes datubāzi (digitālu reģistru) par kultūras opozīcijas vēsturi un formām bijušajās sociālisma valstīs un tādējādi padarīs tās pieejamākas.

Tā analizēs kolekcijas to pastāvēšanas plašākā sociālā, politiskajā un kultūras kontekstā. Analīzes galvenais mērķis ir dot iespēju kolekcijām sasniegt plašāku auditoriju un palielināt to ietekmi. Izvērtējot dažādu kultūras opozīcijas formu vēsturisko izcelsmi un mantojumu.

COURAGE pēta

 1. Privāto un publisko kolekciju par kultūras opozīcijas kustību izcelsmi un attīstību Eiropas bijušajās sociālistiskajās valstīs, īpaši pievēršoties tam, kā notika to transformācija no opozīcijas par meinstrīma, un no privātām par publiskām;
 2. Kolekciju politiskā un sabiedriskā loma, kā arī izmantošana pirms 1989. gada un pēc tam, un valstu valdību centieni to saglabāšanā, uzturēšanā un papildināšanā;
 3. Trimdinieku loma šo kolekciju atbalstīšanā, saglabāšanā un izplatīšanā ārpus Dzelzs priekškara un savā valstī, kā arī trimdas kopienu radīto kolekciju izmantošana;
 4. Materiālā kultūra, kas atspoguļojas šajos dokumentos, objektos un audiovizuālajā materiālā: kas tika vai netika uzskatīts par kolekcionēšanas un saglabāšanas cienīgu, kādi objekti tika uzskatīti par svarīgiem potenciāliem vēstures avotiem vai relikvijām, bet kādi objekti tika palaisti garām vai atmesti kā nederīgi?;
 5. Kolekciju organizācija un sakārtojums to galīgajā veidā, īpaši datu apraksta un klasifikācijas sistēmas: kā materiāli tiek vākti?;
 6. Kolekciju uzturēšanā iesaistīto darbinieku sociālais portrets un dzīves gājums;
 7. Institūciju, iesaistīto personu socioloģija, viņu tiesiskā situācija, finansēšanas avoti, īpašuma tiesības un pārvaldība, viņu auditorijas sociālais un kultūras sastāvs, kolekciju izmantošana vēstures pētījumos un kultūrā;
 8. Dažādu kolekciju veidu iekļaušanās potenciāls apmaiņas un sadarbības projektos: kādas ir esošās un iespējamās sadarbības un publiskās prezentācijas formas, un kā mēs varam attīstīt stratēģijas sadarbības stiprināšanai starp kolekcijām?

Partneri

MTA BTK– Humanitāro pētījumu centrs, Ungārijas Zinātņu akadēmija (Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)

IFIS PAN – Filozofijas un Socioloģijas institūts, Polijas Zinātņu akadēmija (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

TCD – Trīsvienības koledža Dublinā (Trinity College Dublin)

IOS Regensburg – Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas pētniecības institūts, Rēgensburgas universitāte (Institute for East and Southeast European Studies, University of Regensburg)

MTA TK – Sociālo zinātņu centrs, Ungārijas Zinātņu akadēmija (Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences)

LII – Lietuvas Vēstures institūts (Lithuanian Institute of History)

CUNI – Kārļa universitāte Prāgā (Charles University in Prague)

UB – Bukarestes universitāte (University of Bucharest)

HIP – Horvātijas Vēstures institūts (Croatian Institute of History)

Komeniusa universitāte Bratislavā (Comenius University in Bratislava)

Oksfordas universitāte (The University of Oxford)

MTA SZTAKI – Datorzinātņu un kontroles institūts, Ungārijas Zinātņu akadēmija (Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Sciences)

Tikšanās [Notikumi]

Darbības

COURAGE attīstīs virkni inovatīvu darbību:

Mēs veidojam tiešsaistes datubāzi

Mēs uzsākam interneta portālu, lai pastiprinātu kolekciju sadarbības potenciālu

Mēs producējam tiešsaistes mācību materiālus

Mēs publicējam rokasgrāmatu

Mēs veidojam izstādes

Mēs organizējam filmu festivālus

Mēs apmācām iesaistītās personas, ekspertus un zinātniekus kā lietot un papildināt

reģistru

Kolekcijas [Reģistrs]

COURAGE nozīmē reģistrs.

Kolekciju tiešsaistes datubāze (reģistrs) sniegs noderīgas informācijas pārpilnību par visinteresantākajām kolekcijām un kultūras opozīcijas vērtībām sadarbības veidošanai, studijām un pētniecībai.

COURAGE veido kolekciju reģistru, kas attiecas uz dažādām kultūras opozīcijas formām plašā ģeogrāfiskā areālā, kas aptver visas ES esošās un potenciālās dalībvalstis no bijušā sociālistiskā bloka. Mēs izstrādājam kolekciju un instrumentu standartizētus aprakstus, kas padara reģistru viegli lietojamu un izpētāmu. Mūsu pieejas pats inovatīvākais aspekts ir tas, ka tiek iekļautas kolekciju ierosinātās sociālās un kultūras prakses, kuras pašas par sevi ir mēraukla arhīva kā pagātnes glabātavas potenciālam.

Tādējādi projekts ir kaut kas vairāk, kā vienkārša kultūras opozīcijas kolekciju reģistra veidošana. Tas veicinās niansētāku izpratni par to, kā šīs kolekcijas strādā, kādas funkcijas tās pilda savās sabiedrībās, un kā tās prezentē savus krājumus un atradumus savas valsts un starptautiskajai publikai. Šīs analīzes galvenais mērķis ir paplašināt šo kolekciju auditoriju un ietekmi, novērtējot dažādu kultūras opozīcijas formu vēsturiskās saknes un mantojumu.

Vai Jūs domājat, ka aizraujošas kolekcijas nav iekļautas reģistrā?

PIEVIENO- JIETIES COURAGE reģistram!

Izstāde

COURAGE nozīmē izstāde.

Izstāde dos pieeju līdz šīm mazāk pazīstamiem kultūras opozīcijas šedevriem, kā arī tās locekļu dzīvesveidam ar fascinējošu vizuālo materiālu un no jauna atklātu arhīvu dokumentu palīdzību.

COURAGE veidos kā tiešsaistes, tā arī bezsaistes (ceļojošas) izstādes plašākai sabiedrībai. Izstādes izgaismos opozīcijas kultūras “slepenās takas”: transnacionālās saites, Austrumu- Rietumu kontaktu veidus un iesaistītās subkultūras (panki, hipiji, hobo, džeza tūres un Baznīcas nometnes). Mēs aizsniegsim jaunas, politiski angažētas pilsētas subkultūras un attīstīsim inovatīvas metodes kolekciju un kolekciju turētāju mobilizācijai.

Politika

COURAGE nozīmē jaunu politiku.

Politikas dokumenti palīdzēs lēmumu pieņēmējiem un finansētājiem izprast kultūras opozīcijas kolekciju sociālo ietekmi un noderīgumu, kā arī radīs viņiem forumu savstarpēji interesējošu projektu apspriešanai.

Valstu ziņojumi politikas veidotājiem parādīs, kā ir izveidojušies kolekcijas pārvaldošie koncepti un institūcijas un kā tie ir attīstījušies no vēlā sociālisma perioda līdz mūsu dienām.
Tiks identificēti galvenie darītāji, cerības un stratēģijas, bet lielās pārmaiņas tiks parādītas
kolekciju politisko, tiesisko, finansiālo un kultūras apstākļu kontekstā.

COURAGE sagatavos virkni rekomendāciju politikas veidotājiem attiecībā uz būtiskākajiem
jautājumiem,
kas skar kolekciju nākotni. Rekomendācijās būs ieteikumi par kultūras
opozīcijas mantojuma izmantošanas iespējām – tajā skaitā, par izstādīšanu Eiropas Vēstures
namā.

Pētniecība

COURAGE nozīmē pētniecību.

Pētniecība pulcinās kopā agrākās kultūras opozīcijas vadošos ekspertus, lai radītu augstas kvalitātes un vajadzīgas zināšanas inovatīvas un bagātīgi detalizētas rokasgrāmatas formā..

Rokasgrāmatas mērķis ir izveidot pētniekiem un kolekcijās ieinteresētajām personām virkni analītisku pētījumu, kuros tiks salīdzināta bijušo sociālistisko valstu kultūras opozīcijas kolekciju ģenēze, institucionālais satvars un sociālais pielietojums.

Izglītība [Izglītības programma]

COURAGE nozīmē izglītību.

Tiešsaistes izglītības materiāls atklās slēpto un mazāk zināmo bijušo sociālistisko valstu kultūras dzīvi un palīdzēs mācīšanu un mācīšanos par šo laika posmu.

COURAGE izstrādās tiešsaistes mācību materiālu (programmu) skolēniem un skolotājiem, kuru varēs efektīvi pielietot dažādos kontekstos. COURAGE sasaistīs opozīcijas kustību vērtības un vēsturi ar personisko vidi, vietām un sociālajām grupām. Tas sasaistīs tās ar mūsdienu jauniešu ģimenēm un sociālo vēsturi.

Apmācība

COURAGE nozīmē kompetenci.

Apmācības dienas radīs iespējas attīstīt sadarbību starp kolekcijās ieinteresētājām personām, ekspertiem un zinātniekiem; apmācības dienas dos arī viņiem iespēju uzzināt vairāk par COURAGE reģistra izmantošanu.

Šī apmācība sniegs

 • informāciju un padomus, kā lietot COURAGE reģistru
 • kā efektīvāk pielietot kolekcijas pedagoģiskiem mērķiem,
 • kā kolekcijās ieinteresētās personas var efektīvāk reprezentēt savas kolekcijas ar starptautisko un nacionālo kultūras un zinātnisko fondu palīdzību, kā arī starptautiskās izstādēs.

Filmu festivāls

COURAGE nozīmē rūpes.

Dokumentālo filmu festivāli ir pasākumi, kuros vizuālā pieredze savedīs kopā mūsdienu jaunatnes kultūru ar ekspertiem un bijušajiem disidentiem. Mēs rosinām jaunākās paaudzes rūpēties par pagātni un saprast, ka kultūras opozīcija ir svarīga.

COURAGE organizēs virkni tematisku dokumentālo filmu festivālu un ar tiem saistītas apaļā galda diskusijas par kultūras opozīciju bijušajās sociālistiskajās valstīs. Šie dokumentālo filmu festivāli notiks Budapeštā, Varšavā, Prāgā un Bukarestē. Festivālos tiks popularizētas arī kultūras opozīcijas kolekcijas, pieaicinot vieslektorus, kuri tiks aicināti pastāstīt, kā viņu krājumi saistās ar filmu tēmām.


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partneri

Mediji

News

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

2016.gada 17.oktobris, Brisele Konference “Izprast Eiropu – veicināt Eiropas publisko un kultūras telpu” aplūko kultūras mantojuma (digitālā), identitātes veidošanas, kā […]

lasīt vairāk »»

Mērķa grupas

COURAGE galvenā mērķa grupa ir kolekciju profesionālie darbinieki un ieinteresētās personas.
Kolekcijas [Reģistrs] Politika Apmācība

COURAGE paaugstinās viņu prestižu, padarot viņu kolekcijas vieglāk pieejamas plašākai nacionālajai un starptautiskajai auditorijai. Otrā mērķa grupa ir akadēmisko pētnieku un skolotāju globālā kopiena.
Kolekcijas [Reģistrs] Politika Pētniecība

Tiešsaistes datubāze viņiem kalpos kā izziņas līdzeklis un kā vārti tālākiem pētījumiem. Trešā mērķa grupa ir politikas veidotāji vietējā un nacionālā līmenī, kā arī Eiropas Komisija un citas Eiropas institūcijas.
Kolekcijas [Reģistrs] Politika

COURAGE izveidos virkni politikas rekomendāciju par kolekciju pielietošanu pētniecībā un izglītībā. Ceturtā mērķa grupa ir jaunā paaudze (skolēni, studenti, jaunie profesionāļi).
Izstāde Izglītība [Izglītības programma] Filmu festivāls

Ar atraktīviem audiovizuālajiem instrumentiem, interaktīviem pasākumiem un mūsdienīgiem sociālajiem mēdijiem COURAGE kultūras opozīcijas vērtības un mantojumu padarīs par viņu personīgo pieredzi.

KONTAKTI